EN

Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 19 Σεπτεμβρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
01/09/2017
 
 
 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «LURPAK SOFT & ARLA CREAM CHEESE» ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ»
 
 
 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» (εφεξής διοργανώτρια), με ΑΦΜ 094251464 η οποία εδρεύει στο ΜΑΡΟΥΣΙ, στην οδό ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6-8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Χαλκιαδάκης», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης στο 1οχλμ Γαζίου Κρουσώνα (εφεξής «Χαλκιαδάκης») και μέσω των καταστημάτων που λειτουργούν υπό τα σήματα της «Χαλκιαδάκης», προωθητική ενέργεια «LURPAK SOFT & ARLA CREAM CHEESE» σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.
 2. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, ηλικίας άνω των 18ετών και κάτοχοι της κάρτας πιστότητας «Extra card». Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι της εταιρίας «ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρίας «Χαλκιαδάκης», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και β βαθμού.
 3. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 30/08/2017 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού» έως την 18/09/2017 (εφεξής «Λήξη του Διαγωνισμού» και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
 4. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, μειώσει ή να διακόψει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.
 5. Σε ότι αφορά στη συμμετοχή των καταναλωτών στην προωθητική ενέργεια:
  5.1 Στη ενέργεια συμμετέχουν οι συσκευασίες «LURPAK SOFT» Lurpak soft ανάλατο 225γρ, Lurpak soft ελαφρύ 225γρ, Lurpak soft αλατισμένο 225γρ, Lurpak soft με ελαιόλαδο 225γρ, Lurpak soft με μειωμένα λιπαρά 225γρ, Lurpak soft ανάλατο 500γρ «ARLA CREAM CHEESE» Arla Cream cheese light 150gr, Arla Cream cheese 250gr, Arla Cream cheese 150gr. O καταναλωτής αγοράζοντας μία τουλάχιστον συσκευασία από τα παραπάνω προϊόντα θα συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί βάσει των παρόντων όρων.
  5.2 Κάθε συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί, όμως δικαιούται να κερδίσει δώρο δια της κληρώσεως μία (1) μόνον φορά.
  5.3 Η αγορά των προϊόντων δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει αρκεί να καλέσει στο τηλέφωνο καταναλωτών 2810/325190 της «Χαλκιαδάκης». Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο καταναλωτής να εξασφαλίσει μια συμμετοχή στην κλήρωση.
  6.1 Την Πέμπτη 21/09/2017 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα προκύψουν 20 τυχεροί. Οι 20 τυχεροί (μαμάδες με παιδιά) θα κερδίσουν η καθεμία από μια συμμετοχή (όπου μπορεί να έρθει με όλα τα παιδιά της ηλικίας 06-11ετών) στο σεμινάριο μαγειρικής με τον Αλέξανδρο Παπανδρέου σε ειδικό χώρο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καθώς και 10 αναπληρωματικούς.
  6.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασης τους με άλλα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει  τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.
  6.3 Τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει της αντίστοιχης εγγύησης τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και η Διοργανώτρια και η «Χαλκιαδάκης», ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την καταλληλότητα και/η χρήση αυτών. Η Διοργανώτρια και η «Χαλκιαδάκης» ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την απόδοση των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά θέματα τους, καθώς επίσης και οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα κατά την διεξαγωγή των σεμιναρίων, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση των δώρων ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά.
  7.1 Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και έναν εκπρόσωπο της «Χαλκιαδάκης» κλήρωση στα γραφεία της «Χαλκιαδάκης» στο 3 στο 1ο χλμ Γαζίου Κρουσώνα για την ανάδειξη των συνολικά 20νικητών με χρήση του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων. Η ως άνω διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Στην εν λόγω κλήρωση γα την ανάδειξη των νικητών του Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή»  κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: a) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού όπως ορίζεται ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας πιστότητας, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής.
  7.2 Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια ή με την «Χαλκιαδάκης» να δώσουν το πλήρες ονοματεπώνυμο τους, τη διεύθυνση τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την ενημέρωση τους σχετικά με την ημέρα, ώρα και τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Η επικοινωνία θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και αφού μαζευτούν από τον διοργανωτή τα στοιχεία όλων των νικητών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ως άνω ανακοίνωσης ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στους ανωτέρω Διαδικτυακούς τόπους δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο για την Διοργανώτρια ή με την «Χαλκιαδάκης» εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωση του επί του σχετικού Δώρου και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της εν λόγω Δώρο. Κατά την είσοδο τους στο σεμινάριο, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να συμμετέχει στο σεμινάριο, μπορεί να συμμετέχει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.
9. Η Διοργανώτρια και η «Χαλκιαδάκης» διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
10. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Πειραιά κα.Μελίνα Ιωαννίδου, στα γραφεία της στον Πειραιά, οδός Φίλωνος αριθμ.35.
11. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Περισσότερα...

19/09/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 10 Οκτωβρίου 2023
30/08/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 19 Σεπτεμβρίου
04/08/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 29 Αυγούστου 2023
20/07/2023
Κατέβασε το ανανεωμένο App Xalkiadakis και κέρδισε 50 πόντους στην Xtra Card!
11/07/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 2 Αυγούστου 2023
20/06/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 11 Ιουλίου 2023
30/05/2023
Διαγωνισμοί Φυλλαδίου Προσφορών έως 20 Ιουνίου 2023

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 77088727000

 
© 2023 - Χαλκιαδάκης
Digital Marketing by Baked
×
Δες αν κέρδισες