EN

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας. Για την εταιρεία  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ ( εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση και απόλυτη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και δη τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679).

Η πολιτική προστασίας περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου https://www.xalkiadakis.gr (εφεξής το «site»), του οποίου η εταιρεία είναι δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων.  
Υπογραμμίζεται ότι η χρήση των υπηρεσιών του site συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.
 
Καλείστε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.xalkiadakis.gr, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας στη σελίδα (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)  
 
Γενικές πληροφορίες 
Η χρήση του site και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του και των επιμέρους σελίδων του. Απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του site και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του site, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης του site θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης του site σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη, αποδοχή των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες. Είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της εταιρείας μας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους τους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. 
 
Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όλως ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, λογισμικό, λογότυπα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, φόρτωσης, εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από οποιονδήποτε xρήστη, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της εταιρείας μας.
 
Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία, εφόσον εντοπίζονται, θα διορθώνονται από την εταιρεία κατά την κρίση της. Παρόλο που η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην ιστοσελίδα, εντούτοις δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία της θα είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, δεν ευθύνεται δε για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία των επισκεπτών, που οφείλεται σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτό τον ιστότοπο.
 
Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας ή εφαρμογών της, για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανιστούν, για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, κλοπή δεδομένων κλπ), καθώς και για οποιασδήποτε μορφής ζημία των επισκεπτών που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.   
 
Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, υποκείμενοι στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για:
α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της εταιρείας μας ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο της εταιρείας μας ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση (pop-up) ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την εταιρεία μας για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
ζ) Να παρέχουν ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου.  
 
1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε 
 
1.1. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην ενημέρωσή σας ως προς το σκοπό της συλλογής και της επεξεργασίας, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και στη συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1.1.1. Δεδομένα που εσείς επιλέξατε οικειοθελώς να παράσχετε όπως  ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας (πχ διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ).
1.1.2. Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης με την εταιρεία, την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, την  εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.
1.1.3. Τεχνικά δεδομένα που μεταφέρονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στο site: η διεύθυνση IP της συσκευής πρόσβασης, η ιστοσελίδα από την οποία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης, ο τύπος και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης,  είδος, μοντέλο, μοναδικός αριθμός αναγνώρισης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής πρόσβασης.
 
2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που συλλέχθηκαν και σύμφωνα με τους όρους της συγκατάθεσης που παρείχατε. Τα δεδομένα αυτά δεν δημοσιοποιούνται και χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την ενημέρωσή σας για προσφορές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις και την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.


3. Δικαιώματα Υποκειμένου 
 
3. Κάθε  χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, και ειδικότερα: 
3.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. 
3.2. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
3.3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
3.4. Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
3.5. Δικαίωμα να  ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
3.6. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να διενεργηθεί:
• υποβάλλοντας σχετικό αίτημα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xalkiadakis.gr
ή στη διεύθυνση 1ο χλμ επ. οδού Γαζίου Κρουσώνα Νομός Ηρακλείου Κρήτης ΤΚ 71005.
Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/). 
 
4. Αποδέκτες Δεδομένων 
Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας. Επίσης αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι και συνεργάτες της εταιρείας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι παρέχουν για λογαριασμό της εταιρείας  υπηρεσίες επικοινωνίας, διαφήμισης, ενημέρωσης, στατιστικής και έρευνας. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι όλοι οι αποδέκτες επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των συμφωνημένων  υπηρεσιών κι ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για την προστασία των δεδομένων αυτών. Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από την εταιρεία, είτε από συνεργάτες. 
 
5. Γνωστοποίηση Δεδομένων 
Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών παρά μόνο αν έχει έγγραφη συγκατάθεσή σας ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση/διάταξη άλλης δημόσιας αρχής.
 
6. Cookies
Το site χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης και αποθηκεύονται στη συσκευή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του site και στην ομαλή περιήγηση, σύνδεση και μετακίνηση στις επί μέρους σελίδες toy καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι ανώνυμες και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του. 
6.1 Ακολουθεί λίστα με τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται
6.1.1. Απολύτως απαραίτητα cookies
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του site, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. 
6.1.2.Cookies επιδόσεων και ανάλυσης
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το site  σελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του site 
6.1.3. Cookies στόχευσης/διαφήμισης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.
6.1.4. Πώς Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;
 
Ο χρήστης του site μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.
  • Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
  • Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  • Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Σημειώνεται ότι η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών του site.
 
7. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης 
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, η διάρκεια ισχύος της ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. 
Όταν η επεξεργασία εκτελείται για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, η οποία  μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. 
 
8. Ασφάλεια Δεδομένων 
Η εταιρεία τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. για την προστασία των δεδομένων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαρκής προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 
9. Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες
Στις ιστοσελίδες του site ενδέχεται να περιέχονται σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. 
 
10. Τροποποίηση Πολιτικής 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική, επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο, προκειμένου να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την κρίση της. 
 
11. Χρήση Δικτυακού τόπου από Ανήλικο 
Η εταιρεία  δεν παρέχει υπηρεσίες σε ανήλικους και δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από ανηλίκους, παρά μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. 
 
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ EMAILS (NEWSLETTER)
 
H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα αναφορικά με τις προωθητικές ενέργειες της, ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και νέα που την αφορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν ο συμμετέχων δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω γραπτής ή ηλεκτρονικής αίτησης.
 
Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρεία τυχόν αλλαγή των δεδομένων που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ NEWLETTER
Η εταιρεία τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία (Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679) και έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την  αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαρκής προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. 
 
Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν ειδοποίησης προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων  της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδαντωνάκη, ταχυδρομικά στην Χαλκιαδάκης Α.Ε. στη διεύθυνση 1ο χλμ επ. οδού Γαζίου Κρουσώνα ΤΚ 71005 ή ηλεκτρονικά στο dpo@xalkiadakis.gr . 
Για ό,τι δεν ορίζεται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας και οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας (https://www.xalkiadakis.gr) όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 77088727000

 
© 2023 - Χαλκιαδάκης
Digital Marketing by Baked
×
Δες αν κέρδισες